Quy định và thể lệ
Tham quan triển lãm

Khi đăng ký hoặc chấp nhận lời mời tham quan Triển Lãm, khách tham quan thỏa thuận rằng mình sẽ tuân thủ và chấp hành các quy tắc và quy định này và các quy tắc và quy định của Trung Tâm Triển Lãm, bản sao của các quy tắc và quy định của Trung Tâm Triển Lãm có thể xin được từ các Bên Tổ Chức.

Ứng xử tại trung tâm triển lãm

Khách tham quan không được thực hiện, hoặc cho phép thực hiện bất kỳ điều gì mà sẽ gây ra rối loạn, phiền toái, khó chịu, bất tiện, thiệt hại hoặc nguy hiểm cho bất kỳ người hoặc đồ vật nào hoặc theo ý kiến của các Bên Tổ Chức là không phù hợp với các tiêu chuẩn chung của Triển Lãm hoặc dẫn đến hành vi vi phạm các quy tắc và quy định này hoặc pháp luật áp dụng và các quy định thường áp dụng.Khách tham quan không được mang bất kỳ máy chụp ảnh, máy ghi hình hoặc thiết bị ghi âm ghi hình thuộc bất kỳ loại nào vào Triển Lãm khi chưa có văn bản chấp thuận trước của các Bên Tổ Chức. Các Bên Tổ Chức bảo lưu quyền được khám xét đồ đạc của bất kỳ khách tham quan nào tại bất kỳ thời điểm nào.

Khi tham dự Triển Lãm, khách tham quan một cách rõ ràng bị nghiêm cấm ghi hình dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có văn bản chấp thuận trước của các Bên Tổ Chức. Quy định cấm trên bao gồm, nhưng không giới hạn ở, việc chụp ảnh, ghi hình video hoặc kỹ thuật số thuộc bất kỳ loại nào và vẽ hoặc phác họa hình ảnh. Khi được yêu cầu, khách tham quan đồng ý giao nộp cho các Bên Tổ Chức bất kỳ tài liệu nào trong bất kỳ phương tiện nào có thể ghi lại hình ảnh mà qua đó vi phạm quy tắc này, bao gồm nhưng không giới hạn ở phim, băng video, sổ các phác họa, điện thoại chụp ảnh và thiết bị lưu trữ kỹ thuật số.

Nếu Khách Tham Quan vi phạm quy tắc nêu trên vì ghi lại bất kỳ hình ảnh nào, thì quyền tác giả và quyền sở hữu trí tuệ khác hoặc các quyền khác (bao gồm cả, để tránh hiểu nhầm, quyền đối với nội dung ghi âm và phát sóng) cho dù phát sinh trong hiện tại hoặc trong tương lai (“Quyền SHTT”) sẽ được trao cho các Bên Tổ Chức ngay lập tức và vô điều kiện khi tạo ra hoặc ghi hình. Khách Tham Quan cam kết sẽ ký kết tất cả các chứng thư và tài liệu và thực hiện tất cả các công việc mà các Bên Tổ Chức có thể yêu cầu để trao Quyền SHTT cho các Bên Tổ Chức, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, việc giao các hình ảnh hoặc bản sao của các hình ảnh trong bất kỳ phương tiện nào.

Theo toàn quyền quyết định của riêng mình, các Bên Tổ Chức bảo lưu quyền được từ chối cho bất kỳ khách tham quan nào đi vào hoặc được yêu cầu bất kỳ khách tham quan nào phải rời đi nếu theo ý kiến của các Bên Tổ Chức thì hành vi của khách tham quan vi phạm các quy tắc và quy định này hoặc bất kỳ các quy tắc và quy định nào của Trung Tâm Triển Lãm, hoặc trái với pháp luật áp dụng và các quy định thường áp dụng. Ý kiến của các Bên Tổ Chức là cuối cùng về phương diện này.

Trách nhiệm

Các bên tổ chức không chịu trách nhiệm với bất kỳ khách tham quan nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại về tài sản nào của khách tham quan xảy ra (vì bất kỳ nguyên nhân gì) trong hoặc gần trung tâm triển lãm cũng như đối với việc bất kỳ khách tham quan nào bị tử vong hoặc bất kỳ thương tích nào khi đang ở tại hoặc đang rời khỏi trung tâm triển lãm (ngoại trừ đối với tử vong hoặc thương tích do sơ suất của các bên tổ chức trong chừng mực không thể được loại trừ hoặc giới hạn theo pháp luật (và khi đó cũng chỉ chịu trách nhiệm trong chừng mực như vậy).

Khách tham quan thỏa thuận rằng các bên tổ chức sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào với khách tham quan đối với bất kỳ các sản phẩm nào được bất kỳ bên triển lãm nào trưng bày hoặc bán tại triển lãm.

Khi được yêu cầu, từng Khách Tham Quan đồng ý bồi hoàn và giữ cho các Bên Tổ Chức vô hại đối với tất cả các yêu cầu, trách nhiệm, tổn thất, tố tụng, thủ tục, thiệt hại, phán quyết, chi phí, phí tổn (bao gồm cả tiền phí luật sư) và các khoản phí thuộc bất kỳ loại nào, dù bằng cách nào gánh chịu bởi hoặc thay mặt cho hoặc tiến hành chống lại các Bên Tổ Chức, các nhân viên, người thay mặt và nhà thầu của các Bên Tổ Chức phát sinh từ bất kỳ vi phạm, hoặc yêu cầu nào khác liên quan đến hoặc phát sinh từ việc Khách Tham Quan đó chụp bất kỳ các Hình Ảnh nào khi chưa được phép.

Khách tham quan thỏa thuận rằng các bên tổ chức sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào với khách tham quan đối với bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ thông tin nào liên quan đến bất kỳ bên triển lãm nào hoặc các sản phẩm của bên triển lãm đó trong danh bạ chính thức của triển lãm hoặc trong bất kỳ các tài liệu quảng bá hoặc các tài liệu in ấn nào khác hoặc các thông tin nào mà các bên tổ chức hoặc bên triển lãm đó cung cấp. Khách Tham Quan xác nhận và đồng ý rằng Bên Tổ Chức, các nhân viên và nhà thầu của Bên Tổ Chức có thể chụp ảnh/ghi hình mà các hình ảnh hoặc đoạn phim đó có thể bao gồm hình ảnh của Khách Tham Quan khi tham dự Triển Lãm (“các Hình Ảnh”). Khách Tham Quan thông qua đây đồng ý cho và cấp cho Bên Tổ Chức và các công ty liên kết của Bên Tổ Chức, quyền và quyền sử dụng không hạn chế, không hủy ngang, vĩnh viễn, áp dụng trên toàn thế giới, miễn tiền bản quyền và có thể chuyển nhượng để sử dụng (và cấp cho những người khác quyền sử dụng) các Hình Ảnh trên toàn thế giới mà không có bất kỳ khoản đền bù nào. Khách Tham Quan xác nhận rằng Bên Tổ Chức là chủ sở hữu độc quyền và duy nhất đối với tất cả các quyền trong các Hình Ảnh và thông qua đây từ bỏ (a) bất kỳ và tất cả các quyền trong và đối với các Hình Ảnh đó, và (b) bất kỳ và tất cả các yêu cầu mà Khách Tham Quan có thể có liên quan đến hoặc phát sinh từ các Hình Ảnh hoặc việc sử dụng các Hình Ảnh.

Việc các Bên Tổ Chức từ bỏ đối với bất kỳ điều khoản nào trong các quy tắc và quy định này hoặc bất kỳ các quyền nào của các Bên Tổ Chức trong các quy tắc và quy định này sẽ không có hiệu lực trừ khi được lập thành văn bản và có chữ ký của bất kỳ Giám Đốc nào của các Bên Tổ Chức.

Tuyên bố chính sách về quyền riêng tư của BTC

Các Bên Tổ Chức coi trọng quyền riêng tư cá nhân. Tuyên Bố này giải thích các chính sách và cách thực hành của các Bên Tổ Chức. Các Bên Tổ Chức tôn trọng quyền riêng tư của Khách Tham Quan và các Bên Tổ Chức sẽ có những nỗ lực hợp lý để:

• triển khai những biện pháp bảo vệ về máy tính, cơ học cũng như quy trình thủ tục để bảo vệ một cách hợp lý an ninh và sự bảo mật của các dữ liệu cá nhân mà các Bên Tổ Chức thu thập;

• giới hạn dữ liệu cá nhân được thu thập ở mức tối thiểu cần thiết để cung cấp dịch vụ tốt hơn;

• chỉ cho phép những nhân viên được phép và được đào tạo thích hợp truy cập các dữ liệu cá nhân;

• không tiết lộ các dữ liệu cá nhân của cho các bên bên ngoài trừ khi đã được Khách Tham Quan đồng ý, các Bên Tổ Chức được yêu cầu theo quy định của pháp luật hoặc theo bất kỳ yêu cầu hợp pháp của bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào hoặc các Bên Tổ Chức đã thông báo trước cho Khách Tham Quan.

(1) Thu thập thông tin

Để cung cấp cho Khách Tham Quan dịch vụ tốt hơn và thực hiện những mục đích nêu tại mục tiếp theo đây, các Bên Tổ Chức có thể thu thập những thông tin nhất định khi Khách Tham Quan đăng ký với các Bên Tổ Chức hoặc liên lạc với các Bên Tổ Chức. Trong quá trình này, các Bên Tổ Chức cũng có thể thu thập thông tin cá nhân của những người là đầu mối liên lạc của các công ty hoặc của các nhân viên của những công ty đó. Như được nêu trong đơn đăng ký, một số thông tin được yêu cầu là bắt buộc và một số thông tin Khách Tham Quan có thể cung cấp trên cơ sở tự nguyện. Nếu những thông tin bắt buộc cụ thể được yêu cầu nhưng không được cung cấp, có thể các Bên Tổ Chức sẽ không thể cung cấp dịch vụ được yêu cầu. Các Bên Tổ Chức chỉ giữ các dữ liệu cá nhân chừng nào mà còn cần thiết để thực hiện những mục đích nêu tại mục tiếp theo đây.

(2) Sử dụng thông tin

Mục đích của việc các Bên Tổ Chức sử dụng thông tin bao gồm:

• xử lý các đơn đăng ký triển lãm tại hoặc tham quan các hội chợ thương mại của các Bên Tổ Chức

• tạo thuận lợi và tăng cường các hoạt động của các Bên Tổ Chức bằng cách tích hợp dữ liệu cá nhân vào cơ sở dữ liệu của các Bên Tổ Chức và tiến hành phân tích, nghiên cứu và kiểm tra trên cơ sở các dữ liệu cá nhân đó

• quảng bá và thông báo cho Khách Tham Quan về các hội chợ thương mại của các Bên Tổ Chức tại Việt Nam và trên toàn thế giới, và các sự kiện hoặc các hội chợ thương mại do các công ty liên kết và đối tác liên doanh của các Bên Tổ Chức tổ chức

• phân phối các ấn phẩm và tài liệu nghiên cứu của công ty các Bên Tổ Chức

• tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ của các Bên Tổ Chức

• nếu cần thiết, tạo thuận lợi cho các thủ tục pháp lý, bao gồm cả việc thu các khoản tiền quá hạn Tôi hiểu rằng bằng cách lựa chọn cho phép thẻ của tôi được scan quét bởi bên triển lãm hoặc bên tài trợ khi đang ở tại sự kiện, tôi sẽ cung cấp cho bên triển lãm hoặc bên tài trợ dữ liệu cá nhân của tôi. Tôi đồng ý với việc dữ liệu cá nhân này được sử dụng để liên hệ với tôi về các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên triển lãm hoặc bên tài trợ và hiểu rằng đối tác hoặc bên tài trợ này có thể chuyển giao các dữ liệu này ra ngoài Việt Nam cho những mục đích nêu trên và tôi đồng ý với việc chuyển giao dữ liệu của tôi như thế. Tôi cũng hiểu và đồng ý rằng dữ liệu cá nhân của tôi có thể được nắm giữ và sử dụng bởi Bên Tổ Chức và bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ bên thứ ba nào hành động thay mặt cho Bên Tổ Chức, để tổ chức sự kiện và để phân tích lưu lượng khách tham quan nhằm mục đích cải thiện những trải nghiệm của khách tham quan tại sự kiện. TIẾP THỊ TRỰC TIẾP Các Bên Tổ Chức có thể sử dụng các dữ liệu cá nhân của Khách Tham Quan, bao gồm tên, địa chỉ thư điện tử và địa chỉ thực tế của Khách Tham Quan để thực hiện tiếp thị trực tiếp liên quan đến việc quảng bá cho và mời tham dự các hội chợ thương mại của các Bên Tổ Chức tại Việt Nam và trên toàn thế giới, và các sự kiện hoặc hội chợ thương mại do các công ty liên kết và đối tác liên doanh của các Bên Tổ Chức tổ chức, cũng như quảng bá cho các dịch vụ của các Bên Tổ Chức thông qua fax, thư điện tử, thư trực tiếp, điện thoại và các phương tiện truyền thông khác, hoặc gửi cho Khách Tham Quan các bản tin điện tử. Các Bên Tổ Chức sẽ không sử dụng dữ liệu cá nhân của Khách Tham Quan như vậy trừ khi các Bên Tổ Chức đã nhận được sự chấp thuận của Khách Tham Quan cho việc sử dụng được dự kiến nêu trên. Khách Tham Quan có thể lựa chọn không nhận các tài liệu quảng bá đơn giản bằng cách thông báo cho các Bên Tổ Chức biết thông qua thông tin liên lạc dưới đây, và các Bên Tổ Chức sẽ ngưng làm như thế, mà không tính phí.

(3) Tiết lộ / Chuyển giao dữ liệu

Các Bên Tổ Chức sẽ bảo mật những dữ liệu cá nhân được các Bên Tổ Chức nắm giữ, nhưng có thể cung cấp hoặc chuyển giao các dữ liệu cá nhân đó cho:

• các bên đại diện, bên tư vấn, kiểm toán, các nhà thầu và các nhà cung cấp dịch vụ của các Bên Tổ Chức liên quan đến các hoạt động hoặc dịch vụ của các Bên Tổ Chức để tạo thuận lợi và tăng cường các hoạt động của các Bên Tổ Chức và tiến hành phân tích, nghiên cứu và kiểm tra trên cơ sở các dữ liệu cá nhân đó

• các văn phòng, công ty liên kết, đối tác liên doanh ở nước ngoài của các Bên Tổ Chức, mà cũng là những đơn vị tổ chức triển lãm, cho mục đích thực hiện tiếp thị trực tiếp liên quan đến việc quảng bá cho và mời tham dự các hội chợ thương mại của các Bên Tổ Chức tại Việt Nam và trên toàn thế giới

• những người mà các Bên Tổ Chức được yêu cầu phải tiết lộ cho họ theo pháp luật áp dụng tại Việt Nam hoặc ngoài Việt Nam

(4) Cookie [áp dụng cho người dùng trực tuyến]

Khi Khách Tham Quan duyệt trang web của các Bên Tổ Chức, các cookie có thể được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của Khách Tham Quan. Các Bên Tổ Chức sử dụng các cookie để cá nhân hóa việc Khách Tham Quan sử dụng trang web của các Bên Tổ Chức và hoạt động các khu vực dịch vụ. Khách Tham Quan có quyền lựa chọn không chấp nhận các cookie, nhưng nếu Khách Tham Quan lựa chọn như vậy thì một số tính năng nhất định có thể trở nên không có sẵn.

(5) An ninh

Nói chung, Dữ liệu cá nhân của Khách Tham Quan được bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi các nhân sự được cho phép. Dữ liệu cá nhân được lưu trữ bằng phương tiện điện tử được bảo vệ bằng mật khẩu. Công nghệ mã hóa được sử dụng trên các khu vực web được bảo đảm an ninh của các Bên Tổ Chức. Các Bên Tổ Chức khuyến nghị Khách Tham Quan không để lộ Tên đăng nhập người dùng và Mật khẩu của Khách Tham Quan cho bất kỳ người nào. Nhân sự của các Bên Tổ Chức sẽ không bao giờ hỏi Khách Tham Quan về Tên đăng nhập người dùng và Mật khẩu của Khách Tham Quan trong cuộc điện thoại không được yêu cầu hoặc trong thư điện tử không được yêu cầu. Khách Tham Quan cần ghi nhớ đăng xuất khỏi Tài khoản của Khách Tham Quan và đóng cửa sổ trình duyệt của Khách Tham Quan khi Khách Tham Quan đã kết thúc phiên truy cập trang Web. Khách Tham Quan chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động xảy ra dưới Tài khoản người dùng và Mật khẩu của Khách Tham Quan.

(6) Hyperlink [áp dụng cho người dùng trực tuyến]

Trang web của các Bên Tổ Chức có thể bao gồm các đường dẫn đến các trang bên ngoài, bao gồm các trang của các thành viên, các bên thứ ba và các trang “đồng thương hiệu”. Đường dẫn đến các trang bên ngoài không ngầm định về bất kỳ sự xác nhận, tán thành nào của các Bên Tổ Chức đối với các trang đó (hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được chào mời trên các trang đó) hoặc bất kỳ sự bảo đảm hoặc cam đoan nào về bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên các trang đó. Các Bên Tổ Chức từ chối và loại trừ bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào về bất kỳ trang bên ngoài nào mà có đường dẫn được cung cấp và Tuyên Bố Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này không áp dụng đối với bất kỳ trang nào như vậy. Vui lòng tham khảo các chính sách về quyền riêng tư của các trang web khác đó.

(7) Các sửa đổi

Bất kỳ sửa đổi nào đối với Tuyên Bố Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này sẽ được đăng trên và có hiệu lực ngay lập tức vào ngày đăng tải.

(8) Chuyển giao dữ liệu ra nước ngoài

Nói chung các Bên Tổ Chức sẽ giữ các dữ liệu cá nhân của Khách Tham Quan trên các máy chủ của các Bên Tổ Chức tại Việt Nam. Tuy nhiên các Bên Tổ Chức có thể chuyển giao các dữ liệu đó đến các văn phòng nước ngoài của các Bên Tổ Chức tại những nơi khác trên thế giới hoặc cho bất kỳ ai trong những người được liệt kê tại mục 4(3) trên đây, mà có thể đặt tại nơi khác.

(9) Chấp thuận và các quyền của Khách Tham

Quan Bằng việc đánh dấu kiểm vào ô thích hợp dưới đây hoặc bằng việc ký tên vào khoảng trống dưới đây, Khách Tham Quan đồng ý với việc thu thập và sử dụng các dữ liệu cá nhân của Khách Tham Quan như được nêu trong Tuyên Bố này, bao gồm cả việc sử dụng và cung cấp dữ liệu cá nhân của Khách Tham Quan cho hoạt động tiếp thị trực tiếp. Các cá nhân có quyền:

• kiểm tra xem các Bên Tổ Chức có nắm giữ các dữ liệu cá nhân về Khách Tham Quan hay không và truy cập vào các dữ liệu đó

• yêu cầu các Bên Tổ Chức chỉnh sửa những dữ liệu không chính xác

• tìm hiểu về các chính sách và cách thực hành của các Bên Tổ Chức liên quan đến dữ liệu cá nhân và loại dữ liệu cá nhân mà các Bên Tổ Chức nắm giữ. Vui lòng gửi các yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa dữ liệu, ngừng thông tin liên lạc, và các câu hỏi hoặc khiếu nại đến: Các Bên Tổ Chức có thể tính một khoản phí hợp lý cho việc xử lý yêu cầu truy cập dữ liệu. Vì mục đích an ninh và để ngăn ngừa và phát hiện tội phạm, Khách Tham Quan có thể bị kiểm tra túi ngẫu nhiên và bị camera CCTV ghi hình tại Trung Tâm Triển Lãm.

Pháp luật điều khiển và thẩm quyền tài phán

Các quy tắc và quy định này được điều chỉnh và giải thích về mọi phương diện theo pháp luật Việt Nam và tất cả Khách Tham Quan chịu phục tùng thẩm quyền tài phán không độc quyền của các tòa án Việt Nam. Các quyền của các Bên Tổ Chức được cộng dồn và không loại trừ các quyền và biện pháp chế tài được pháp luật quy định, và chỉ có thể được từ bỏ bằng văn bản và một cách cụ thể. Sự chậm trễ trong việc thực hiện hoặc không thực hiện bất kỳ quyền nào nêu trên không phải là sự từ bỏ quyền đó. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa bản tiếng Anh và các bản ngôn ngữ khác, bản tiếng Anh được xem là chuẩn.

×

FanPage

Aquaculture Vietnam