WEBINAR » AQUACULTURE WEEK: 27 > 29 OCTOBER 2020

  20/12/2022

Hội thảo ngành Chăn nuôi Trực tuyến

Thuật ngữ “Webinar” (Hội thảo trực tuyến) dựa trên “Online Seminar” hay “Web – based seminar”.

Giai đoạn lây lan của đại dịch COVID-19 đã tác động mạnh mẽ lên toàn thế giới. Chính vì thế, để mang cơ hội học hỏi gần hơn đến mọi người, vượt qua mọi rào cản đi lại hiện nay, Informa Markets đã tạo ra Hội thảo Chăn nuôi Trực tuyến (Livestock series webinar) là diễn đàn hoàn hảo cho các cá nhân, đơn vị hoạt động trong ngành.

Hội thảo trực tuyến ngành Chăn nuôi là một sự kiện diễn ra trực tiếp. Thông thường đây được xem như buổi giáo dục hoặc chia sẻ bao gồm giao tiếp âm thanh & hình ảnh giữa diễn giả và người tham dự. Phần mềm hội thảo trực tuyến cho phép chia sẻ bài thuyết trinh và tham gia tương tác thông qua hộp trò chuyện hoặc tính năng đặt câu hỏi.

Webinar: Tuần Lễ Nuôi Trồng Thủy Sản
Ngày: 27 » 29 Tháng 10, 2020


27 October 2020

14.00 – 16.00 (GMT +7 Bangkok Time)
Profit Drivers: Trends in the Asian
Aquaculture Sector and New
Strategies to Improve Productivity

Introduction to APC
Mr. Ramesh Subramonian
Director of Sales – Asia Pacific,
APC

27 October 2020

14.00 – 16.00 (GMT +7 Bangkok Time)
Profit Drivers: Trends in the Asian
Aquaculture Sector and New
Strategies to Improve Productivity

Current Status and Problems in
Shrimp Farming Industry
in Thailand

Dr. Niti Chuchird
Associate Professor at Aquaculture
Business Research Center,

Kasetsart University

27 October 2020

14.00 – 16.00 (GMT +7 Bangkok Time)
Profit Drivers: Trends in the Asian
Aquaculture Sector and New
Strategies to Improve Productivity

Spray Dried Plasma & Red Cells
to Promote Health & Growth
in Aqua

Dr. Javier Polo
Vice President
– Research & Development,

APC

28 October 2020

10.00 – 10.40 (GMT +7 Bangkok Time)
Technological Innovations and
Developments in Aquaculture

Mr. Sujit Das
Technical Officer,
INFOFISH

28 October 2020

10.40 – 10.55 (GMT +7 Bangkok Time)
INFOFISH and Updates on the
Impact of COVID-19 on the
Markets and Trade

Ms. Shirlene Maria Anthonysamy
Director,
INFOFISH

28 October 2020

13.00 – 14.00 (GMT +7 Bangkok Time)
Insects as Feed – An Overview
of Insect-based Nutrition in
Aquaculture

Mr. Leo Wein
Founder and CEO,
Protenga

28 October 2020

13.00 – 14.00 (GMT +7 Bangkok Time)
Insects as Feed – An Overview
of Insect-based Nutrition in
Aquaculture

Mr. Nathan Preteseille
Vice President,
AFFIA

28 October 2020

15.00 – 15.45 (GMT +7 Bangkok Time)
Productive Utilization of Wasted
Saline Affected Lands through the
Culture of Brackishwater Fish
and Shrimp

Dr. Dilip Kumar
Adviser,
Assam Fisheries Development
Corporation (AFDC) and National
Platform for Fish-workers (Inland)

29 October 2020

10.00 – 10.45 (GMT+7 Bangkok Time)
Probiotic Use in Shrimp Farming,
An Innovant Approach

Mr. Marc Campet
Asia Aquaculture Business Developer,
ADM Animal Nutrition

29 October 2020

13.00 – 13.45 (GMT+7 Bangkok Time)
Philippines’ Region 3 Aquaculture
Overview amidst COVID-19
Pandemic

Mr. Willy Cruz
Regional Director,
Bureau of Fisheries and Aquatic
Resources Regional Office No. 3
Sponsors:

Supporting Organization:

Chia sẻ:
×

FanPage

Aquaculture Vietnam